آرشیو رویدادهای آموزشی

دوره آموزشی مجازی مفاهیم و فرآیندهای گفتگو و چانه زنی با شرکای اجتماعی

وبینار قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا

وبینار نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی ویژه اصناف

وبینار آموزش مهارت های لازم برای مدیریت شرکت ها

وبینار آیین نگارش و مکاتبات اداری

سمینار مراودات تجاری با کشور عمان

سمینار معافیت صنعت از مالیات

سمینار بلاکچین و ارزهای دیجیتال

سمینار اصول صادرات و سرمایه گذاری و مراودات تجاری با کشور عراق

سمینار برنامه ریزی و راهبردهای عملی در تشکل های اقتصادی

سمینار شیوه اداره صحیح تشکل های اقتصادی و بازرگانی

مهارت های ارتباطی موثر در تشکل های اقتصادی

کاربرد تحقیقات بازار با رویکرد صادرات و توسعه

سمینار مکاتبات تجاری بازرگانی به زبان انگلیسی

سمیناری تحت عنوان کسب و کار شبکه ای در افق ۱۴۰۴

سمینار آموزش دوراظهاری در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و امور گمرکی

سمینار اهمیت و چگونگی کمیته های تشکلی و وظایف آنها

سمینار کاربرد اینکوترمز در تجارت بین الملل

فهرست