برگزاری نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس