• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

تشریفات کارنه تیر

» مراحل انجام کار

الف ) کامیون های ورودی

1. ورود کامیون به گمرک

2. ارائه تقاضای ثبت شده و دفترچه تیر و سایر اسناد

3. بازدید از کامیون و بررسی پلمپ

4. صدور قبض انبار

5. تسویه کارنه تیر به صورت قطعی یا مشروط

6. صدور اخطاریه و مطالبه نامه در صورت مشروط بودن

7. ختم رسیدگی

8. اعلام به گمرک ورودی

ب ) جهت خروج کامیون

1. درخواست ثبت کارنه تیر

2. انطباق اسناد با دفترچه تیر

3. ثبت کارنه تیر

4. تعیین مهلت خروج کالا و کامیون

5. تعیین مسیر

6. پیگیری اعلام وصول از مرز خروج

» مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل

1. درخواست توسط شرکت حمل و نقل

2. CMR

3. مانیفست

4. بارنامه

5. فاکتور

6. دفترچة تیر

7. گواهی قبولی

8. پروانه صادراتی

9. برگه اجازه خروج کامیون

10. صورتجلسه بارگیری

11. کارت بازرگانی

12. پروانه فعالیت شرکت حمل ونقل

13. نامه گمرک ایران مبنی بر فعالیت شرکت

» مقررات مورد عمل

1. مقررات صادرات و واردات

2. قانون امور گمرکی

3. ائین نامه های اجرایی

4. کنوانسیون تیر

5. بخشنامه های گمرک ایران

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی: مواد 172 الی 198