• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

"راهنمای استفاده از سامانه کارت هوشمند"

دریافت راهنمای صدور اینترنتی کارت بازرگانی حقیقی

دریافت راهنمای صدور اینترنتی کارت بازرگانی حقوقی

 

شرايط تصوير مطلوب جهت قرار دادن در سامانه كارت هوشمند بازرگاني