• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

بازرگانان گرامی جهت تغییر نام مدیر عامل و یا تغییر آدرس کارخانه/ واحد تولیدی می توانید با ورود و تکمیل فرم ها در سامانه کارت هوشمند بازرگانی ، فرم گواهی عدم سوء پیشینه و فرم تعهد و گواهی امضا (فرم د) را دریافت نمایید.


مدارك تغيير اشخاص حقيقي:

1. يك برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركت ها رسيده باشد (با امضاي متقاضي كارت بازرگاني) و اصل گواهي پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شركت ها (براي دريافت اظهارنامه و گواهي پلمپ به اداره ثبت شركت ها مراجعه فرمائيد).

2. دو قطعه عكس 6×4 (جديد، تمام رخ، ساده، پشت زمینه سفید بدون خط خوردگی و سالم)

ارائه يكي از مدارك مالكيت ذيل:

الف – اصل و كپي سند مالكيت شش دانگ به نام متقاضي، به آدرس دفتر كار (آدرس اظهارنامه)

ب- اصل و كپي اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضي، براي محل كار و به آدرس دفتر كار (آدرس اظهارنامه)

ج – اصل و كپي سند مالكيت به نام غير و اصل و كپي اجاره نامه عادي به نام متقاضي، با کد رهگیری براي محل كار و به آدرس، دفتر كار(آدرس اظهارنامه) با امضاي دو شاهد ذيل آن.

تذكر 1: كارمندان تمام وقت دستگاه هاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.

تذكر3: حضور متقاضي در كليه مراحل پذيرش مدارك و تحويل كارت الزامي است.

تذكر 4: براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي شود.

تذكر 6: كليه مدارك در محل اتاق برابر اصل مي شود.


مدارك تغيير اشخاص حقوقي:

1. اصل گواهي عدم سوء پيشينه (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) كه از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد.

2. فرم تعهد و گواهی امضا (فرم د) ( پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی به همراه امضای مديرعامل، مهر شركت و گواهي امضاء توسط دفتر اسناد رسمي)

3. يك برگ كپي روزنامه رسمي در مورد تاسيس و كليه تغييرات شركت تا اين تاريخ، موضع فعاليت شركت بايستي در راستاي صادرات و واردات كالا باشد.

4.اصل و کپی شناسنامه مدیرعامل (کپی از صفحه اول و در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلي ارائه كپي شناسنامه از تمامي صفحات الزامي مي باشد.)

5.اصل كارت ملي مدير عامل جهت برابر با اصل شدن و يك سري كپي كامل از پشت و روي آن

6.سه قطعه عكس 6×4 مديرعامل (جديد، تمام رخ، ساده، با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)

7.ارائه اصل و كپي مدرك تحصيلي معتبر (حداقل ديپلم)

8.اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و يك سري كپي از پشت و روي آن

• متولدين سال هاي 1337 و قبل از آن با مدرك فوق ديپلم و كمتر از آن با ارائه مدك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

• متولدين سال هاي 1334 و قبل از آن با ارائه مدرك ليسانس نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

• متولدين سال هاي 1328 و قبل از آن با ارائه مدرك دكترا نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

9. داشتن حداقل سن 23 سال تمام

ارائه يكي از مدارك مالكيت ذيل:

الف – اصل و كپي سند مالكيت شش دانگ به نام شركت، به آدرس مركزي

ب – اصل و كپي اجاره نامه محضري معتبر به نام شركت، براي محل كار و به آدرس دفتر مركزي

ج – اصل و كپي سن مالكيت به نام غير و اصل و كپي اجاره نامه عادي به نام شركت،با کد رهگیری براي محل كار و به آدرس دفتر مركزي با امضاي دو شاهد ذيل آن.

10. اشخاص غير ايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استنثناي بندهاي 2و6و9 ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متبوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدارك هستند.

تذكر 1 : كارمندان تمام وقت و دستگاه هاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.

تذكر 2: ارائه حداقل مدرك تحصيلي ديپلم الزامي است.

تذكر3: حضور مديرعامل در مراحل پذيرش مدارك و تحويل كارت الزامي است.

تذكر4 : كليه مدارك در محل اتاق برابر اصل مي شود.