• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1396/4/26

گزارش بازدید هیات اعزامی استان البرز ( استاندار محترم و هیات 25 نفره اتاق بازرگانی استان البرز) از جمهوری استونی از تاریخ 7 لغایت 9 تیرماه سال جاری 

دانلود فایل