• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/1/15

 پیرو مکاتبات قبلی در خصوص اعلام مناقصات واصله ازنمایندگی کشورمان در سایر کشورها نامه های رسیده از سفارت خانه های جمهوری اسلامی در کامپالا، دمشق و آدیس ،آبابا و ضمایم آنها در مورد مناقصات در اوگاندا ، سوریه و اتیوپی  صورت گرفته است.