• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/11/13

حسب  اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران مجمع  نوبت دوم عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/11/17در محل اتاق زاهدان با دستور جلسات ذیل برگزار می گردد :

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : بررسی و تصویب اساسنامه مصوب 20/4/97 شورایعالی نظارت

دستور جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده :

 -1 ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره ، تراز مالی و بازرس

-2 انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

-3انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

-4 سایر امورکه در صلاحیت  مجمع عمومی باشد .