• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/11/13

براساس اعلام وزارت کشاورزی عراق به دلیل تولید فراوان پرتقال در داخل این کشور، واردات این میوه از تاریخ 4 دیماه 1397 از همه گذرگاههای مرزی به عراق ممنوع شده است.