• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1398/2/21

حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران، مجامع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین در نوبت اول، سه شنبه 17 اردیبهشت 98 ساعت 15 برگزار می شود.