• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/3/6
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1921
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

کمیته پایش تجارت خارجی استان البرز با حضور رییس اتاق بازرگانی البرز و نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت، استانداری،گمرک، بانک توسعه صادرات، اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق البرز، در این نشست در خصوص هدفگذاری و برنامه ریزی پذیرش هیات های تجاری از کشورهای عراق و لبنان با توجه به امکانات بالقوه استان همچنین برنامه زمانبندی و انتخاب مجری و هدفگذاری برای اعزام هیاتهای تجاری به کشورهای هند و آفریقای جنوبی با توجه به مجوز سازمان توسعه تجارت بحث و گفت وگو گردید.

همچنین با توجه به پذیرش چندین هیات تجاری از کشور عراق در سالهای گذشته و با توجه به اهداف توسعه ای صادرات مقرر گردید که در خصوص دعوت از هیات تجاری بلند پایه از کشور عراق اقدام گردد.

ثبت نظر