• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/11/10
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1697
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن با حضور اعضای کمیسیون در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق البرز، بررسی طرح انتزاع وظایف واختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی، تعیین کارگروه های کمیسیون و اعضای آن ها، بررسی موردی مشکلات فرم های دریافتی از واحدهای صنعتی از جمله موضوع های بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 بررسی نرخ بالای تامین سرمایه در بازار غیر رسمی برای تولید، بحث و بررسی در خصوص برگشت چک در معاملات از دیگر مباحث مورد برررسی در این نشست بود.

برگزاری کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون امور مالیاتی، تامین اجتماعی و کار به صورت همزمان برای جلوگیری از موازی کاری  و بررسی و پیگیری مشکلات دریافتی از انجمن های تخصصی صنایع همگن و اعضای کمیسیون ها  توسط مشاوران اتاق البرز از جمله مصوبات این نشست  را به خود اختصاص داد.

ثبت نظر