• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/2/31
  • تعداد بازدیدکنندگان : 347
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

اولین نشست کمیته راهبردی استانی نظام نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی با هدف بررسی  نظام نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی  و نحوه مشارکت  این بخش در طرح های آبی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، در این نشست گزارشی از مسائل و مشکلات آب ارائه و بر سازماندهی منابع اعتباری ملی و استانی در مدیریت منابع آب استان تاکید شد.

ضرورت عضویت دستگاههای ذیربط استان در این کمیته از جمله مواردی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سازماندهی منابع اعتباری ملی و استانی در مدیریت منابع آب از  دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

کمیته راهبردی استانی نظام نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی در اجرای مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار  مصوب مجلس شورای اسلامی و تبصره ماده یک آن مبنی بر ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی ، آب  و به منظور تسهیل  و روان تر شدن حضور و مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی  تدوین شده است.

تشکیل کمیته راهبردی به پیشنهاد اتاق ایران بر اساس منویات وزارتخانه های  نیرو  و جهاد کشاورزی  و سازمان برنامه بودجه  و عضویت معاونین وزرای جهاد کشا.رزی، نیرو، مسئولین خانه کشاورز، دراسیون آب  و عضویت و دبیری مرکز مطالعات راهبردی کشا.رزی و آب اتاق ایران تشکیل گردید.

ثبت نظر