• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

برگزاری یازدهمین کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی 1397/10/10

یازدهمین  نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور" بیتا بیات" نایب رئیس اتاق بازرگانی، احمد میرجلیلی رئیس و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری دهمین کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی 1397/8/29

دهمین  نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور" بیتا بیات" نایب رئیس اتاق بازرگانی، احمد میرجلیلی رئیس و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری نهمین نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی البرز 1397/7/18

نهمین  نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور" بیتا بیات" نایب رئیس اتاق بازرگانی، احمد میرجلیلی رئیس و اعضای کمیسیون  تشکیل شد

برگزاری هشتمین نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی البرز 1397/6/13

هشتمین نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور" بیتا بیات" نایب رئیس اتاق بازرگانی، احمد میرجلیلی رئیس و اعضای کمیسیون  تشکیل شد.

برگزاری هفتمین کمیسیون حمل و نقل در اتاق بازرگانی البرز 1397/5/2

 هفتمین نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور" بیتا بیات" نایب رئیس اتاق بازرگانی، احمد میرجلیلی رئیس و اعضای کمیسیون  تشکیل شد.

برگزاری ششمین کمیسیون حمل و نقل در اتاق بازرگانی البرز 1397/3/24

ششمین نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور" بیتا بیات" نایب رئیس اتاق بازرگانی، احمد میرجلیلی رئیس و اعضای کمیسیون  تشکیل شد.

برگزاری پنجمین نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق البرز 1396/11/26

 پنجمین نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور" بیتا بیات" نایب رئیس اتاق بازرگانی، احمد میرجلیلی رئیس و اعضای کمیسیون در سال جاری  تشکیل شد.

برگزاری سومین نشست کمیسیون حمل و نقل ترانزیت و امور گمرکی 1396/8/29

سومین نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور" بیتا بیات" نایب رئیس اتاق بازرگانی ، احمد میرجلیلی رئیس و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی البرز 1396/8/2

 نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور" بیتا بیات" نایب رئیس اتاق بازرگانی ، احمد میرجلیلی رئیس و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری نشست کارگروه حمل و نقل 1396/6/25

 نشست کارگروه حمل و نقل ، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور بیتا بیات نایب رئیس اتاق بازرگانی و اعضای این کارگروه  تشکیل شد.