• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

برگزاری اولین کمیسیون بازرگانی 1396/10/27

 اولین نشست کمیسیون تخصصی بازرگانی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در سال جاری با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.

واردات بی رویه همچنان به عنوان یک معضل حاد مطرح است 1396/4/20

رییس اتاق بازرگانی استان البرز گفت: به دلیل عدم آگاهی کامل  دستگاه های اجرایی ذیربط از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مصرف و کم توجهی نسبت به مصرف سرانه ، متاسفانه واردات بی رویه همچنان به عنوان یک معضل حاد خودنمایی میکند.

برگزاری دهمین نشست کمیسیون بازرگانی 1395/8/29

دهمین نشست کمیسیون تخصصی بازرگانی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی البرز با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.

برگزاری نهمین نشست کمیسیون بازرگانی اتاق البرز 1395/6/16

نهمین نشست کمیسیون تخصصی بازرگانی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی البرز با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.

برگزاری هشتمین جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق البرز 1395/6/7

هشتمین نشست کمیسیون تخصصی بازرگانی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی البرز با حضور اعضای کمیسیون تشکیل شد.

فرودگاه پیام باید صادرات محور شود 1394/10/19

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق البرز گفت: فرودگاه پیام به عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی می تواند به سکو و گلوگاه صادرات و اهرم توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.

برگزاری سومین نشست کمیسیون بازرگانی اتاق البرز 1394/8/30

سومین جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق البرز با حضور مدیر بازاریابی صندوق ضمانت صادرات ایران و اعضای کمیسیون برگزار شد.

ضرورت تدوین و اجرا سیاست های توسعه صادرات در تشکلهای تخصصی استان البرز 1394/7/28

رییس کمیسیون بازرگانی اتاق البرز گفت: سیاست های توسعه صادرات استان باید در تشکل های تخصصی استان تدوین و اجرا شود.

برگزاری انتخابات هیات رییسه کمیسیون بازرگانی اتاق البرز 1394/7/14

اولین جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق البرز در دوره دوم با حضور رییس ، اعضای هیات رییسه، هیات نمایندگان اتاق و اعضای اتاق تشکیل شد.

تشکیل مجمع عالی صادرات با حضور تولید کنندگان و صادرکنندگان استان البرز 1394/1/29

رییس کمیسیون بازرگانی اتاق البرز گفت: صادرات کشور نیازمند برنامه ریزی برای اعمال یک الگوی صحیح و مناسب است.