• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: mohsen.amini@zarmacaron.ir

سوابق کاری:

عضو هیئت مدیره گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر ، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت زر ماکارون

عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان ماکارونی ایران

عضو هيأت مديره خانه صنعت و معدن جوانان ايران

رئیس انجمن صنفی صنعت ماکارونی و رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی  استان البرز

عضو هیئت امناء کانون کارآفرینان استان البرز و عضو هیئت امناء دانشگاه جامع علمی کاربردی زر