• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی:info@dehghanvarz.co.ir

سوابق کاری:

مدیر عامل شرکت ماشین آلات دهقان ورز