• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

سمت:عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: kimiya.lenz@yahoo.com

سوابق کاری:

عضو هیات مدیره ومدیر عامل ومالک شرکت تعاونی تولیدی کیمیالنز

رییس هیات مدیره شرکت مهندسی وعمران تند ساز شمال

عضو هیات مدیرومدیر عامل بنیاد توسعه تعاون و کارافرینی زنان استان البرز

عضو هیات مدیره کانون زنان بازرگان استان البرز

هیات ریسه کمسیون صنعت ومعدن اتاق بازرگانی در دوسال گذشته

عضو کمسیون بازرگانی اتاق البرز

عضو کانون زنان بازرگان ایران

مشاور صنعت کانون زنان بازرگان ایران

عضو انجمن زنان مدیر کار آفرین کشوربیش از 9سال

عضو انجمن زنان کار آفرین صنفی ایران بیش از 9سال

عضو اتحادیه عینک کرج بیش از 11سال