• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

تصویر بخشنامه شماره  ۶۳-۹۵-۲۰۰  مورخ 30/9/95 سازمان امور مالیاتی کل کشور در خصوص اصلاح دستور العمل شماره  ۶۳-۹۵-۲۰۰ مورخ 26/7/95  مبنی بر نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان کالا موضوع ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بخشنامه

موضوع:

  

 

اصلاح دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۵ درخصوص نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر کنندگان کالا موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به منظور تسهیل در امر استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا در راستای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاحاتی به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می­گردد:

  1. بند (۳) دستورالعمل حذف می­گردد.
  2. جزء (۲) بند (۴) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می­گردد:

« ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادرشده طی دوره مالیاتی طبق فرم شماره (۵)

  1. متن زیر جایگزین بند (۱۰) دستور العمل می­گردد:

« ادارات امورمالیاتی می­بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده­ های کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده ودر موعد قانونی ، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد نمایند.

در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمایند چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی ­شده صادر کنندگان کالا، فاقد هر­گونه اعتبار غیر واقعی باشد در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند (۴) دستورالعمل،معادل ۸۰% (هشتاد درصد) مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علی الحساب استرداد خواهد شد و مابقی موکول به انجام بررسی­های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهد بود. بدیهی است در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک، هیچگونه استردادی به صادر کنندگان کالا صورت نخواهد پذیرفت.»

 سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور