هیات ریسه

رحیم بنامولایی

رئیس

دو دوره ریاست اتاق بازرگانی البرز

مصطفی هاشمی

نائب رئیس اول

نائب رئیس اول دوره سوم اتاق بازرگانی البرز

فریبرز بینش پور

نائب رئیس دوم

نائب رئیس دوم دوره سوم اتاق بازرگانی البرز

جعفر سلیمانی

خزانه دار

عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی البرز

سیداحمدمیرجلیلی

منشی

عضو هیات رئیسه و منشی اتاق بازرگانی البرز

فهرست