کمیسون بازرگانی

انجمن های تخصصی مدیران گمرک را برای رفع مشکلات گمرکی‌یاری دهند

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز ارائه نظرات کارشناسی  بخش خصوصی به مدیران گمرکات را گامی مهم در رفع موانع و چالش های موجود در ارائه…
فهرست