کمیسیون جوانان و کارآفرینی

برگزاری کمیسیون جوانان و کارآفرینی و دانش بنیان –ارتباط صنعت و دانشگاه

به گزارش روبط عمومی اتاق بازرگانی البرز، گزارشی از GIZ   و زمینه فعالیت آن توسط  ریاست کمیسیون مطرح شد. GIZ، سازمانی است که فعالیت‌های خود را وقف توسعه پایدار و…
فهرست