کمیسیون جوانان و کارآفرینی

برگزاری نهمین نشست کمیسیون جوانان،کارآفرینی و دانش بنیان – ارتباط صنعت و دانشگاه اتاق بازرگانی البرز

نهمین  نشست “کمیسیون جوانان،کارآفرینی و دانش بنیان – ارتباط صنعت و دانشگاه ” اتاق بازرگانی البرز  با حضور اعضای این کمیسیون  تشکیل  شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز،ضمن…

برگزاری کمیسیون جوانان و کارآفرینی و دانش بنیان –ارتباط صنعت و دانشگاه

به گزارش روبط عمومی اتاق بازرگانی البرز، گزارشی از GIZ   و زمینه فعالیت آن توسط  ریاست کمیسیون مطرح شد. GIZ، سازمانی است که فعالیت‌های خود را وقف توسعه پایدار و…
فهرست