هیات رئیسه و هیات نمایندگان

شادی حاضری ( منشی)

پرهام رضایی (رئیس اتاق)

فایق زرافشان

جعفر سلیمانی

حسن خانی

یداله مالمیر (نایب رئیس اول )

سیداحمد میرجلیلی

شاهین ظهوری

محسن امینی

امیر فرشچی (نائب رئیس دوم)

نبی اله نوری نسب (خزانه دار)

رحیم بنامولائی

فریبرز بینش پور

مجید غیاثی

مصطفی هاشمی

فهرست