هیات نمایندگان دوره سوم

هیات نمایندگان دوره سوم

رحیم بنامولائی (رئیس اتاق)

مصطفی هاشمی (نائب رئیس اول)

فریبرز بینش پور (نائب رئیس دوم)

جعفر سلیمانی (خزانه دار)

سیداحمد میرجلیلی ( منشی )

شاهین ظهوری

یداله مالمیر

حسن خانی

مجید غیاثی

فایق زرافشان

پرهام رضایی

محسن امینی

شادی حاضری

نبی اله نوری نسب

امیر فرشچی

فهرست