برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی تجاری و تعاونی های هند

اولین و بزرگترین نمایشگاه بین المللی تجاری تعاونی های هند در تاریخ ۱۹ الی ۲۱ مهرماه در شهر دهلی نو به منظور تشویق تجارت میان تهعاونی های داخلی و بین المللی و با تمرکز بر بخش های کشاورزی، فناوری، فرآ