تبعات تفکیک دو وزارتخانه “صنعت” و “بازرگانی”، بررسی می شود