برگزاری” آموزش دوراظهاری در سامانه پنجره واحد تجار