برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا