برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده مشترک ایران و افغانستان

براساس اعلام معاونت محترم امور بین الملل اتاق ایران،مجامع عمومی و فوق العاده اتاق مشترک