تحول در فضای کسب و کار مستلزم اجرای کامل مفاد بسته حمایت از رونق تولید است