ظرفیت های صدور ضمانت نامه های مبتنی بر قرارداد

بر اساس اعلام اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، نظر به تشدید تحریم های بان